Hankkeet

TOIMINTAKYKYÄ luonnosta ja liikunnasta
-hanke 2018-2020

Pieksämäellä maaliskuussa alkanut Toimintakykyä luonnosta
ja liikunnasta -hanke
on tarkoitettu yli 45-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille naisille ja miehille.

Hankkeen tarkoitus on asiakkaan kokonaisvaltaisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
Erilaisten liikunta-aktiviteettien ja ryhmätoimintojen tuella asiakkaita kannustetaan ja motivoidaan tarkastelemaan ja tunnistamaan oman elämänsä hyvinvointitekijöitä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta.

Fyysisen hyvinvoinnin edistäminen:
Tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin ja -tapoihin.
Luonto- ja saliliikunta, "höntsä"-joukkuepelit. Ohjaus ja henkilökohtainen tuki.
Psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen:
Mielekkään tekemisen löytäminen. Oman minäkuvan vahvistaminen.
Vertaistuki, keskusteluapu ja -seura, matalan kynnyksen ryhmätoiminta.

Asiakas saa osallistumalla hyvää oloa ja kunnon kohotusta.
Kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Mukavaa tekemistä porukassa. Ohjatut ryhmätoiminnot luonnossa ja saliympäristössä.
Yksilöllisen ohjauksen ja keskusteluavun.

Asiakkaalta toivotaan sitoutumista hankkeeseen 6 kk ajan.
Osallistuminen vähintään yhteen liikuntaryhmään viikossa.
Rehellinen itsearviointi omasta tilanteesta.

Tervetuloa porukkaan mukaan!

Ota yhteyttä:

Kirsi Kuhmonen, hanketyöntekijä
p. 044 0348 711
kirsi.kuhmonen@psliikunta.com

Päivi Tepponen,
hankevastaava,
yksilö- ja ryhmäohjaaja

p. 044 0348 708
paivi.tepponen@psliikunta.com

Hanke on STEA-hanke, rahoitus Veikkauksen voittovaroista.

PLAY- työllistämishanke 2015-2018

Pieksämäellä toimivan PLAY- työllistämishankkeen kohderyhmänä ovat työmarkkinoilta syrjäytyneet, syrjäytymisvaarassa olevat ja vaikeasti työllistyvät henkilöt. Tavoitteena on ohjauksen ja työpajatoiminnan avulla edistää työssä oppimista, lisätä työelämävalmiuksia sekä tukea yksilön elämänhallintaa ja positiivisen tulevaisuuden suunnittelua. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni sijoittuu jakson jälkeen avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Hankkeen aikana 2015-2018 on tarkoitus työllistää mahdollisimman paljon vaikeasti työllistyviä ja nuorisotakuun piiriin kuuluvia mielenkiintoisille ja motivoiville jaksoille Pieksämäen alueella. Numeerisena tavoitteena on 30 asiakasta/toimintavuosi. Hankkeen tavoitteena on ohjata 30% asiakkaista opiskelun tai työelämän piiriin.

Hankkeen aikana asiakkaille suunnitellaan yksilöllinen työllistymisen, koulutuksen polku tai muu toimenpide. Työvalmentaja ja hankkeen toteutuksesta vastaava auttavat ja tukevat asiakkaita kaikissa työnhakuun liittyvissä asioissa. Jokaiselle jaksolle mietitään ja suunnitellaan selkeät tavoitteet, jotka edistävät työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työllistämisjakson aikana selvitetään jokaisen henkilökohtainen koulutustaso ja päivitetään niitä yhteisen suunnitelman mukaan. Selvitämme mahdollisuuksia suorittaa erilaisia osatutkintoja pajaympäristössä yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.

Työllistämisjakson aikana asiakkaan työmarkkinavalmiuksia parannetaan, työttömyyden aiheuttamat ongelmat kartoitetaan ja niihin puututaan. On tutkittu, että suurimpia työllistymisen esteitä ovat sairaudet, runsas alkoholin käyttö, ylipaino, yleinen aktiivisuus, motivaation puute ja heikko kielellinen lahjakkuus. Jakson aikana panostetaan yksilöiden psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen terveysliikunnalla, info-tilaisuuksilla, koulutuksilla ja terveisiin elämäntapoihin kannustamalla.

PLAY- työllistämishankkeen perusajatuksena on vahvistaa laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tiivis yhteistyö kaupungin työllisyyskoordinaattorin, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien ja TE- toimiston kanssa helpottaa tukiverkostojen rakentumista ennen työllisyysjakson päättymistä.

HUOLTAMO-hanke (OppiPaja) 1.1.2015-31.12.2016

Pieksämäen Seudun Liikunta ry toimii Huoltamo- hankkeen osatoteuttajana. Hanke polkaistiin käyntiin 1.1.2015. Hankkeen osatoteuttaja kantaa työnimeä OppiPaja, jonka tavoitteena on kehittää nuorten työllistymistä edistäviä ja muita yksilöllisiä palveluja, työvaltaisia koulutusmalleja ja opinnollistaa nuorten työpajatoimintaa. Hankkeen avulla kehitetään monialaista ja sektorirajoja ylittävää yhteistyötä, pääteeman kaikessa toiminnassa ollessa elinikäinen oppiminen.

Työvaltaisten koulutuspolkujen kehittämisellä lisätään nuorisotakuun piirissä olevien opiskelijoiden ja kouluttamattomien nuorten opiskelu- ja työkykyä, motivaatiota ja työelämävalmiuksia.  OppiPajan ajatuksena on hyödyntää elinikäistä oppimista kartoittamalla jo opittua, kerryttämällä uutta osaamista ja tukemalla nuoren elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksen menetelmin, jonka pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta työhyvinvoinnista niin työttömien kuin opiskelevien nuorten keskuudessa. Myös opetusministeriö on käsitellyt ko. teemaa julkaisussaan Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja lähestymällä elämänhallinnan käsitettä sisäisen yrittäjyyden näkökulmasta.  Sisäisen yrittäjyyden menetelmien kehittämisellä hankkeen kautta pyritään tukemaan nuoren elämänhallinnan tunnetta, vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen taitoja, kykyä innovaatioihin ja muutosten kohtaamiseen.

Hankkeen tehtävänä on lisätä nuoren osaamista tukemalla sisäisen yrittäjyyden kehittymistä toimintatavaksi, jossa asenne, tahto ja halu toimia yhdistyvät tietoihin ja tuottavat osaamista.  Nuorten työpaja tarjoaa oppimisympäristön, joka ottaa huomioon elämänhallinnallisten taitojen kehittämisen ja huomioi nuoren yksilölliset tarpeet esimerkiksi sosiaalisen vahvistamisen menetelmillä. Nuorten työpajan valmennus on tavoitteellista, elinikäistä oppimista tukevaa ja se tähtää siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Nuorten työpaja hyödyntää tekemällä oppimista; konkreettisten työtehtävien kautta valmentautujat oppivat uusia taitoja ja tietoja. Työelämä- ja opiskeluvalmiuksien kehittäminen luo hyvän pohjan tulevaisuudelle – paremmalle elämälle. Nuorten työpajan ajatusmaailmaa onkin ohjannut jo pidemmän aikaa ajatus ”Elämänhallinnan kautta kohti työelämätaitoja”.

Osatoteuttajan malli on kaksisuuntainen; liikettä tapahtuu niin oppilaitokselta työpajalle kuin työpajalta oppilaitokseen. Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n työpajoilla kehitetään työelämävalmiuksia ja kerrytetään nuoren osaamista urasuunnittelun ja opinnollistamisen kautta.  Pajatoimintaan kehitetään valmennusmalli, jossa nuoret voivat suorittaa joustavasti opintoja esim. saada osaamistodistus ammatilliselta puolelta, suorittaa kesken jääneen peruskoulun tai lukion loppuun sekä opiskeluvalmennus jalkautetaan ammattioppilaitokseen Esedulle. Hankkeessa hyödynnetään elinikäistä oppimista tunnistamalla jo kerrytettyä osaamista ja avataan oppimisympäristöt yhdessä oppilaitoksen kanssa ja hyödynnetään opinnollistamisen hyviä käytänteitä pajatoiminnassa. Vastaavasti oppilaitoksessa kehitetään työpajapedagogiikkaan perustuvaa opiskeluvalmennusta avoimen oppimisen tukipisteen kautta.  Toimilla tehostetaan tutkintojen läpäisyä ja lisätään osaamista mm. erityistä tukea tarvitsevien ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien kanssa. Lisäksi hyödynnetään Nuorten TEKOpaja-hankkeen aikana kehitettyä Laajennetun työssäoppimisen ryhmää ja viedään opinnollistamisen hyviä käytänteitä ja työkaluja työpaikoille.

30.8.2014 Nuorten TEKOpaja-hanke on saatu kunniakkaasti päätökseen! 

 NUORTEN TEKOPAJA -hanke 2010-2014

Pieksämäen Seudun Liikunnan kahdessa viimeisimmässä työllistämisprojektissa yhdistys on kehittänyt TEKO-PAJA sekä TEKO-TORI toimintaa. Viimeisen neljän vuoden aikana nuorten osuus työllistetyistä, harjoittelijoista ja työkokeilijoista on kasvanut ja on noussut esille selkeä tarve erillisestä nuoriin työttömiin keskittyvästä toimintamallista.

NUORTEN TEKOPAJA -hankkeen aikana pyritään synnyttämään Pieksämäelle pysyvät rakenteet ja yhteistyömallit koulupudokkaiden ja työelämästä paikkaa etsivien nuorten auttamiseksi. Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) sekä Pieksämäen kaupunki.

Kolmivuotisen hankkeen aikana kehitetään toimintamallit, joilla liitetään opiskelujen jatkaminen tai loppuunsaattaminen osaksi työpajatoimintaa. Tulemme kartoittamaan alueella olevien hankkeiden toimintamalleja ja etsimme kaikki nuorelle tarpeelliset tukimuodot olemassa olevista rakenteista. Tärkeitä yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat PSLiikunnan Kisko -työllisyysprojekti, Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen TE-toimisto, alueen kaikki oppilaitokset, Opin Ovi -hanke sekä Pieksämäen Yrittäjät ja urheiluseurat.

Alueen urheiluseurat ja muu yhdistystoiminta pyritään linkittämään mukaan nuoren elämän oikeiden raiteiden etsimisessä. Pajajaksoon tulee kuulumaan kouluyhteistyön lisäksi seura-ja yhdistystoimintaa, jolla luodaan nuorelle uusia kontakteja yhdistysten vapaaehtoistoimintaan ja liikunta- sekä kulttuuriharrastuksiin. Urheiluseuroissa ja muissa järjestöissä toimimisen toivotaan lisäävän nuoren itsetuntoa ja ehkä parantamaan myös fyysistä ja henkistä kuntoa. Tutustuminen uusiin ihmisiin ja toimiminen vapaaehtoistyön apuna antaa uutta sisältöä arjen jaksamiseen. Samalla se tarjoaa kontakteja aktiivisten seuraihmisten kautta työelämään.

NUORTEN TEKOPAJA -hanke käynnistyi elokuun 2010 alussa. Projektissa työskentelevät projektipäällikkö Tommi Piirainen sekä pajaohjaajat Juha Jäppinen ja Sannna Korhonen.